GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář Mgr. Martin Bouček, advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. reg. 4660, se sídlem Lochenice čp. 200, PSČ 503 02, IČO: 64230180 (dále také "Advokátní kancelář"), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.ak-boucek.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále se v textu dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese boucek@ak-boucek.cz

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny, tj. výhradně pro poskytování právních služeb podle zákona o advokacii a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,

b) obchodní firma,

c) adresa nebo sídlo společnosti,

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) telefonní číslo nebo

f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme výhradně pro účely plnění našich povinností, tzn. že osobní údaje, které Advokátní kancelář v souvislosti s poskytováním právních služeb zpracovává, jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb podle zákona o advokacii a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí; údaje získané prostřednictvím webových stránek mohou být použity též k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Advokátní kancelář. Jiným osobám mohou být osobní údaje předány jedině tehdy, je-li to třeba k poskytnutí právní služby, a dále osobám, které pro Advokátní kancelář zajišťují plnění zákonných povinností, a to vždy v souladu se zákonem o advokacii, dle něhož je advokát při poskytování svých služeb vázán povinností mlčenlivosti. Osobní údaje mohou být předány:

      1. externím účetním kancelářím Bartolotti & Šmídová s.r.o. a TANAK s.r.o.;

      2. externím advokátním kancelářím, poskytujícím Advokátní kanceláři substituční právní služby;

      3. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše právní služby, a po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle Zákona o advokacii a podle daňových a účetních předpisů.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz ("právo být zapomenut");

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování;

f) právo na přenesení osobních údajů k jinému správci; a

g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese boucek@ak-boucek.cz

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Advokátní kancelář požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR.

Právo na omezení zpracování znamená, že místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat, a případně je můžeme použít pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme. Do doby našeho přezkoumání oprávněnosti a důvodnosti námitky proti zpracování nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány.

Právo na přenesení osobních údajů k jinému správci znamená, že pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci.

Právo podat stížnost znamená, že můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) tehdy, domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva na ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

© 2018 Mgr. Martin Bouček, Lochenice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!